KEY MESSAGE

Οι Κατασκευές στο επίκεντρο της μετάβασης σε μια βιώσιμη κοινωνία

ΓΙΑΤΙ;

Το δομημένο περιβάλλον είναι υπεύθυνο για πάνω από το ένα τρίτο της συνολικής παραγωγής αποβλήτων στην ΕΕ, για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ και για το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ, που σχετίζονται με την ενέργεια, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχεται από τη θέρμανση και την ψύξη.

Η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την κυκλική οικονομία, της στρατηγικής Renovation Wave, της δέσμης μέτρων Fit for 55 και άλλων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας θα ενισχύσει τις βιώσιμες Κατασκευαστικές πρακτικές. Ο Ευρωπαϊκός Κατασκευαστικός τομέας θα συνεχίσει να ηγείται της πράσινης μετάβασης της οικονομίας και της βιομηχανίας της ΕΕ και θα βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει ουδετερότητα ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050.

Όσον αφορά την προτεινόμενη πρωτοβουλία "Γαλάζια Συμφωνία", είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι ο Κατασκευαστικός τομέας διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην παροχή των απαραίτητων υποδομών για την επεξεργασία και την παροχή νερού, καθώς και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το νερό, όπως οι ξηρασίες και οι πλημμύρες.

ΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Οι νέες πολιτικές της ΕΕ για την κυκλική οικονομία και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές αποτελούν μια τεράστια επιχειρηματική ευκαιρία για τον Κατασκευαστικό τομέα. Ωστόσο, η επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ μιας φιλόδοξης πράσινης ατζέντας και της ευελιξίας για τον Κλάδο παραμένει ουσιαστικής σημασίας.

Ο ευρωπαϊκός Κατασκευαστικός τομέας θα πρέπει να έχει αρκετό χρόνο για να γίνει πιο κυκλικός, να στραφεί σε δομικά υλικά χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και σε καύσιμα χαμηλών εκπομπών και να υιοθετήσει νέες προσεγγίσεις ολόκληρου του κύκλου ζωής. Απαιτείται επαρκής χρηματοδοτική στήριξη για να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες προσπάθειες που απαιτούνται για την απαλλαγή από τον άνθρακα ολόκληρης της αλυσίδας αξίας των Κατασκευών (π.χ. Κατασκευαστικές Εταιρείες, Μελετητές, Κατασκευαστές προϊόντων, προμηθευτές, Κατασκευαστικός εξοπλισμός).

Ο Κατασκευαστικός τομέας είναι πρόθυμος να επιταχύνει περαιτέρω τη μετάβασή του σε μια πλήρη κυκλική οικονομία, αλλά η μετάβαση αυτή μπορεί να γίνει μόνο σταδιακά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει περαιτέρω τις επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη και να διευκολύνει την ανάπτυξη προτύπων για δομικά υλικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα και κυκλικές λύσεις. Τα τρέχοντα προβλήματα, όπως η περιορισμένη διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων ανακύκλωσης ή δευτερογενών υλικών σε πολλές χώρες, πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα.

Τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων πρέπει να μειωθούν και η διαχείρισή τους να γίνεται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Η Επιτροπή πρέπει να θέσει τις κατάλληλες συνθήκες-πλαίσιο για την επίτευξη μεγαλύτερων επιπέδων ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών από τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων και για την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διασχίζουν τα σύνορα.

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να συνεχίσει να εργάζεται για την ενίσχυση της συνολικής στρατηγικής ανεξαρτησίας της ΕΕ από τρίτες χώρες και να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα απαραίτητων πρώτων υλών. Θα πρέπει να συνεχίσει να επενδύει σε παραγωγικές ικανότητες καθαρού μηδενικού κόστους, σε πράσινα προϊόντα και σε καθαρές τεχνολογίες, προωθώντας έτσι έναν ανταγωνιστικό Κατασκευαστικό κλάδο.

Η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα και την ποσότητα του νερού, με εκτεταμένες επιπτώσεις στην κοινωνία, την οικονομία, τη βιομηχανία και το περιβάλλον της ΕΕ. Μια νέα ευρωπαϊκή γαλάζια συμφωνία πρέπει να θέσει τα θεμέλια για βιώσιμες πρακτικές σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του Κατασκευαστικού τομέα, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση νερού. Ταυτόχρονα, πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση του Κατασκευαστικού κλάδου στο νερό.

Οι ερευνητικές πολιτικές θα πρέπει να καλύπτουν επαρκώς την ανάπτυξη δομικών υλικών χαμηλών εκπομπών άνθρακα και κυκλικών λύσεων και η έρευνα για την κλιματική αλλαγή θα πρέπει επίσης να καλύπτει την ανάπτυξη καινοτόμων και ψηφιακών μεθόδων κατασκευής που μπορούν να είναι χρήσιμες για την απαλλαγή των Κατασκευαστικών δραστηριοτήτων από τον άνθρακα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει την ανάπτυξη εργαλείων και χώρων αποθήκευσης για τα μοντέλα digital twins και τις βάσεις δεδομένων που δημιουργούνται από τον Κατασκευαστικό κλάδο, με στόχο τη διατήρηση της ψηφιακής κυριαρχίας της ΕΕ και των μελών της.