KEY MESSAGE

Χτίζοντας από κοινού μια ανθεκτική και βιώσιμη Ευρώπη
Μανιφέστο -Σχέδιο δράσης της FIEC για την περίοδο 2024-2029

Εισαγωγή

Αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ και πάνω από 13 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ο Κατασκευαστικός τομέας λειτουργεί ως καταλύτης για άλλους κλάδους, όπως της ενέργειας, της μεταποίησης, των δομικών υλικών και των υπηρεσιών. Η ανάπτυξη του Κατασκευαστικού κλάδου θα επιφέρει θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις σε διάφορους άλλους τομείς, οδηγώντας σε αυξημένη οικονομική δραστηριότητα και ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις.

Δημιουργούμε θέσεις εργασίας, ευημερία και ελπίδα για το μέλλον.

Ωστόσο, η αύξηση του κόστους των υλικών και των επιτοκίων, ο πληθωρισμός και η μείωση στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών, σε συνδυασμό με τις πολύ ισχυρές γεωπολιτικές εντάσεις, δημιουργούν την "τέλεια καταιγίδα". Αρκετά Κράτη - Μέλη εμφανίζουν ήδη τα πρώτα σημάδια μείωσης της οικοδομικής δραστηριότητας, κυρίως στον τομέα της κατασκευής κατοικιών.

Η πράσινη μετάβαση αποτελεί ευκαιρία και, ταυτόχρονα, επείγουσα ανάγκη, καθώς η ευρωπαϊκή ήπειρος βιώνει όλο και περισσότερους καύσωνες, πλημμύρες και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο Κατασκευαστικός τομέας μπορεί να συμβάλει μέσω της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στη δημιουργία ανθεκτικών πόλεων και κοινοτήτων και στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής. Η κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων, η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τους ανανεώσιμους πόρους και η κατασκευή ανθεκτικών, βιώσιμων υποδομών, είναι μερικά παραδείγματα με τα οποία ο Κατασκευαστικός κλάδος μπορεί να συνεισφέρει στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Η επιτυχία αυτής της μετάβασης εξαρτάται από το πόσο καλά λειτουργεί η οικονομία στο σύνολό της. Η ανταγωνιστικότητα βασίζεται στην ικανότητα των επιχειρήσεων να επιτύχουν μια κερδοφόρα παρουσία στην αγορά. Η ανάγκη για μια ισχυρή και εύρυθμη ενιαία αγορά δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης απαιτούν ισορροπημένες πολιτικές για τη στήριξη της καινοτομίας, την αύξηση των δεξιοτήτων, τη μείωση των φραγμών στις αγορές εργασίας και προϊόντων και τη δυνατότητα καλύτερης κατανομής των πόρων.

Η αξιόπιστη πρόσβαση σε πρώτες ύλες με ανταγωνιστικούς όρους, οι αποτελεσματικές διαδικασίες αδειοδότησης, η σταθερή παροχή ενέργειας χωρίς ορυκτά καύσιμα και η αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων θα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία μας. Για την αποτελεσματική εφαρμογή της πράσινης μετάβασης σε εθνικό επίπεδο απαιτείται ένα συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο που να εξισορροπεί καλύτερα τις διαφορετικές κοινωνικές ανάγκες και να λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κατασκευαστικού τομέα.

Για τη στήριξη μιας ανθεκτικής και βιώσιμης Ευρώπης, ο Ευρωπαϊκός Κατασκευαστικός τομέας ζητεί τα ακόλουθα μέτρα σε επίπεδο ΕΕ:

  1. Ανταγωνιστική πρόσβαση στους παραγωγικούς πόρους. Η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, η εργασία και το κεφάλαιο πρέπει να είναι διαθέσιμα υπό ανταγωνιστικές συνθήκες. Αυτό απαιτεί την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, των οικοσυστημάτων και των πόρων και την εξασφάλιση ποικιλίας προμηθευτών, ιδίως όταν δεν υπάρχει εγχώρια παραγωγή.
  2. Ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις νομοθετικό πλαίσιο. Συνολικά, το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ πρέπει να στηρίζει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, τις επενδύσεις και το εμπόριο. Όλες οι νέες πολιτικές πρωτοβουλίες πρέπει να είναι εφαρμόσιμες και να υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να εξασφαλίζεται καλύτερη συνοχή και ισορροπία μεταξύ των διαφόρων στόχων πολιτικής σε όλες τις νομοθεσίες. Η πράσινη μετάβαση απαιτεί επίσης ταχύτερες και πιο ισορροπημένες διαδικασίες αδειοδότησης. Η έμφαση πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) σε πρακτικό επίπεδο και ο γραφειοκρατικός φόρτος πρέπει να μειωθεί, όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να επιταχυνθεί σημαντικά ο ρυθμός εκτέλεσης των έργων.
  3. Ανοικτές αγορές και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού. Οι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, τομέων και τοποθεσιών χρειάζονται πρόσβαση στις αγορές με ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ΕΕ και παγκοσμίως. Πρέπει επίσης να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο που προάγει τον υγιή ανταγωνισμό.
  4. Μια καλά λειτουργούσα αγορά εργασίας. Αυτό απαιτεί κινητικότητα του εργατικού τεχνικού δυναμικού, αποτελεσματικά συστήματα δια βίου μάθησης και καλύτερη πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες. Όλες οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της ελκυστικότητας και στην ισορροπία μεταξύ των φύλων στον Κατασκευαστικό τομέα.
  5. Προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής προόδου. Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει και να επιταχύνει τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των Κατασκευαστικών δραστηριοτήτων (π.χ. καινοτομία εντός εργοταξίου) και χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω, ιδίως τις ΜΜΕ.
  6. Σεβασμός στον κοινωνικό διάλογο. Ως ο επίσημα αναγνωρισμένος κλαδικός κοινωνικός εταίρος της ΕΕ για τον Κατασκευαστικό κλάδο και ως εκπρόσωπος των εργοδοτών, η FIEC πιστεύει στη χρησιμότητα ενός κλαδικού κοινωνικού διαλόγου, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, όπου η αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και οι αρχές της επικουρικότητας θα πρέπει πάντα να γίνονται σεβαστές.
  7. Διευκόλυνση επαρκούς χρηματοδότησης. Αρκετά νομοθετικά μέτρα της ΕΕ απαιτούν σημαντική δημοσιονομική δέσμευση για την εφαρμογή τους. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί επαρκής χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ως βραχυπρόθεσμο μέτρο, η ευελιξία στην εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, έστω και αν έχει έκτακτο και προσωρινό χαρακτήρα, θα μπορούσε να διευκολύνει τη χρηματοδότηση των αναγκαίων υποδομών και της στέγασης, προκειμένου να στηριχθούν σημαντικά βιομηχανικά έργα και να υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει ένα σταθερό ρυθμιστικό και φορολογικό πλαίσιο προκειμένου να κινητοποιήσει μακροπρόθεσμα, εκτός από τη δημόσια χρηματοδότηση, ιδιωτικά κεφάλαια, για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης.
  8. Καταπολέμηση της έλλειψης κατοικιών και της ενεργειακής φτώχειας. Οι αγορές κατοικιών στην Ευρώπη δέχονται αυξανόμενες πιέσεις, ενώ το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος επηρεάζει ακόμη περισσότερο τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και την αγοραστική τους δύναμη. Ως εκ τούτου, απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ για την εξασφάλιση οικονομικά προσιτής και βιώσιμης στέγασης. Η ανακαίνιση κατοικιών και κτιρίων μπορεί να συμβάλει ιδιαίτερα στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας.
  9. Επενδύσεις σε υποδομές για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Οι ενεργειακές, μεταφορικές και ψηφιακές υποδομές της Ευρώπης πρέπει να αναβαθμιστούν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της διπλής μετάβασης. Αυτό απαιτεί βιώσιμες επενδύσεις σε υποδομές στην Ευρώπη και πέραν αυτής υπό την ομπρέλα της πρωτοβουλίας Global Gateway (Παγκόσμια Πύλη).