KEY MESSAGE

Επενδύσεις σε υποδομές για την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και το περιβάλλον

ΓΙΑΤΙ;

Η ΕΕ έχει θέσει φιλόδοξους κλιματικούς στόχους, μεταξύ των οποίων η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και η προώθηση ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων.

Το Ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο πρέπει να προχωρήσει δραστικά με τις διαδικασίες μετάβασης για να διατηρήσει τις προγραμματισμένες ποσότητες ανανεώσιμης ενέργειας. Αυτό απαιτεί τεράστιες επενδύσεις για την κατασκευή δικτύων, αποθήκευσης και μετατροπέων.

Ταυτόχρονα, η Ευρώπη βρίσκεται σε ψηφιακή μετάβαση. Ως εκ τούτου, οι σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδομές σε όλη την Ευρώπη πρέπει να παραμείνουν ως επενδυτική προτεραιότητα.

Το Ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών δεν έχει ολοκληρωθεί και ένα μεγάλο μέρος του υποβαθμίζεται πλέον (π.χ. κατάρρευση γεφυρών), λόγω έλλειψης συντήρησης και επίσης δέχεται αυξανόμενες πιέσεις λόγω της αύξησης της κυκλοφορίας, δημιουργώντας οικονομικές απώλειες. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή έχουν επίσης επιπτώσεις, καθιστώντας αναγκαία την προσαρμογή των υποδομών στο πλαίσιο αυτό.

Ο Κατασκευαστικός τομέας θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την κινητικότητα. Ωστόσο, εξακολουθούν να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής και κατοικιών στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ.

ΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Κορυφαία προτεραιότητα μεταξύ των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να είναι η συνέχιση των επενδύσεων και η επιτάχυνση της εκτέλεσης έργων υποδομής, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών μας και την επιτάχυνση της υλοποίησης των περιβαλλοντικών στόχων.

Ο κανονισμός για το ΔΕΔ-Μ (TEN-T Regulation) και ο κανονισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility Regulation) θα πρέπει να παρέχουν κίνητρα, για παράδειγμα μέσω της παροχής υψηλότερων ποσών επιχορηγήσεων της ΕΕ ή χαμηλότερων επιτοκίων δανείων της ΕΕ, για Κατασκευαστικά έργα με συγκριτικά χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα.

Οι επενδύσεις σε υποδομές απαιτούν βιώσιμη και ενισχυμένη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή άλλες πηγές χρηματοδότησης. Ένας φιλόδοξος Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για την περίοδο μετά το 2027 είναι απαραίτητος, αν θέλουμε να τηρήσουμε τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου. Επιπλέον, είναι σημαντικό να ληφθούν περαιτέρω υπόψη τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη και τα φορολογικά έσοδα που προκύπτουν από τις επενδύσεις αυτές.

Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην επέκταση καθώς και στη συντήρηση του Ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, ώστε να διασφαλιστεί όχι μόνο η ασφάλεια των χρηστών του, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η καλή συντήρηση των υποδομών αποδίδει, όχι μόνο οικονομικά με την αποφυγή αντικαταστάσεων, αλλά και περιβαλλοντικά με την παράταση του κύκλου ζωής των υποδομών και την αποφυγή εκπομπών. Για το σκοπό αυτό, οι ανάγκες και το κόστος που σχετίζονται με τη συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των υποδομών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ήδη από τη φάση σχεδιασμού των έργων υποδομής.

Απαιτούνται στοχευμένες και αυξανόμενες επενδύσεις για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, ώστε οι υποδομές να καταστούν ανθεκτικές στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής.

Η προσέγγιση ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις δημιουργεί παράλογες προσδοκίες για τις Χώρες και τις Περιφέρειες που βρίσκονται πιο μακριά από το κέντρο της Ευρώπης. Οι διατάξεις που καθορίζουν το ΔΕΔ-Μ (Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών) πρέπει να προσαρμοστούν, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι δυνατότητες των περιφερειακών Χωρών ή περιοχών.

Όπως έχουν δηλώσει η FIEC και η EIC στο πλαίσιο της "Διευκόλυνσης της ΕΕ για την Ουκρανία", θα πρέπει να προβλεφθεί στο "κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ", ότι όλες οι βασικές προμήθειες και τα υλικά που χρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ και αποκτούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ για τις Δημόσιες Συμβάσεις, θα πρέπει να είναι προσβάσιμες από υπηκόους και νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα είτε στα κράτη μέλη της ΕΕ, είτε στον ΕΟΧ, είτε σε χώρες της περιοχής Γειτονίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, είτε σε χώρες που λαμβάνουν προενταξιακή βοήθεια. Αυτό θα ενίσχυε την πράσινη μετάβαση της οικονομίας της ΕΕ και θα εξασφάλιζε την αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ για Κατασκευαστικές δραστηριότητες.