KEY MESSAGE

Δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμούγια τους Ευρωπαίους Διεθνείς Εργολάβους

ΓΙΑΤΙ;

Κατά την τελευταία δεκαετία, ο ευρωπαϊκός Κατασκευαστικόςκλάδος αντιμετώπισε ένα συνεχώς αυξανόμενο αθέμιτοανταγωνισμό στις διαδικασίες σύναψης Δημόσιων Συμβάσεωνεντός και εκτός της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ από ΚρατικέςΕπιχειρήσεις τρίτων χωρών. Κατά συνέπεια, οι ΕυρωπαίοιΔιεθνείς Εργολάβοι έχουν χάσει σημαντικά μερίδια αγοράς στιςυπερπόντιες Κατασκευαστικές αγορές.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ έχουν κάνει ορισμέναπρώτα νομοθετικά βήματα για τη δημιουργία πιο ισότιμων όρωνανταγωνισμού, για παράδειγμα με την έκδοση του ΔιεθνούςΜηχανισμού Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, του Κανονισμούγια τις ξένες επιδοτήσεις, της Ανακοίνωσης που παρέχει οδηγίεςσχετικά με τη συμμετοχή πλειοδοτών και αγαθών από τρίτεςχώρες στην αγορά Δημόσιων Συμβάσεων της ΕΕ και τωνΑνακοινώσεων σχετικά με την πρωτοβουλία Global Gateway. Ηνέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θαπρέπει να συνεχίσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

ΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η προτεινόμενη Διευκόλυνση για την Ουκρανία είναιμια ιδανική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση ναεισαγάγει μια πολιτική "Αγοράστε ευρωπαϊκά" για ναδιασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή τωνκονδυλίων της ΕΕ για Κατασκευαστικέςδραστηριότητες και υπό το πρίσμα παρόμοιωνπολιτικών των κύριων παγκόσμιων εμπορικώνΕταίρων της ΕΕ. Ο περιορισμός της επιλεξιμότητας σευπηκόους και νομικά πρόσωπα που είναιεγκατεστημένα είτε στα κράτη μέλη της ΕΕ, είτε στονΕΟΧ, είτε σε χώρες του Χώρου Γειτονίας της ΕΕ,συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, είτε σε χώρεςπου λαμβάνουν προενταξιακή βοήθεια θα ήτανσύμφωνος με τη γενική προσέγγιση της ΕΕ για νακαταστεί δυνατή η μελλοντική προσχώρηση τηςΟυκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξοικειωθείη Ουκρανία σταδιακά με τα πρότυπα και τουςκανονισμούς της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής Global Gateway, οιΔημόσιες Συμβάσεις Έργων που βασίζονται στηνποιότητα πρέπει να ενισχυθούν για να βελτιωθούν οιισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τα έργα υποδομής πουχρηματοδοτούνται από την ΕΕ με βάση την επιλογήτου πλέον συμφέροντος από οικονομική άποψηΑναδόχου. Για μεγάλες ή πολύπλοκες Συμβάσεις, όλοιοι χρηματοδότες της Ομάδας Ευρώπη θα πρέπει ναυποχρεούνται να χρησιμοποιούν ένα σύστημα "δύοφακέλων", στο οποίο τόσο οι τεχνικές όσο και οιοικονομικές προσφορές υποβάλλονται μαζί, αλλά σεξεχωριστούς φακέλους, έτσι ώστε η αξιολόγηση ναπροχωρά σε δύο στάδια (τεχνικό και στη συνέχειαοικονομικό), δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στακριτήρια της ΕΚΕ και τα τεχνικά κριτήρια.

Προκειμένου να αποτραπεί ο αθέμιτος ανταγωνισμόςγια τους Δημόσιους Διαγωνισμούς στην εσωτερικήαγορά της ΕΕ, η FIEC υποστηρίζει την υιοθέτηση ενόςκανονισμού της ΕΕ σχετικά με ένα ειδικό μέσοεμπορικής άμυνας (ΜΕΣ) για τις Κατασκευαστικέςυπηρεσίες, το οποίο αντικατοπτρίζει την υφιστάμενηπρακτική των ΜΕΣ για τα αγαθά και τιμωρεί όλες τιςδιακρίσεις τιμών από παρόχους υπηρεσιών τρίτωνχωρών, είτε αυτές οφείλονται σε επιδοτήσεις είτε όχι.