Αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικούδυναμικού και του χάσματος δεξιοτήτων

KEY MESSAGE

ΓΙΑΤΙ;

Σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, οι ΚατασκευαστικέςΕταιρείες δεν μπορούν να βρουν αρκετούςεργαζόμενους με τις απαιτούμενες δεξιότητες.

Το φαινόμενο αυτό γίνεται ακόμη πιο πιεστικό στοπλαίσιο της συνεχιζόμενης πράσινης και ψηφιακήςμετάβασης, καθώς και του πιο απαιτητικούνομοθετικού πλαισίου που αφορά το δομημένοπεριβάλλον.

Καθώς ο ενεργός πληθυσμός γερνάει, είναιπερισσότερο από ποτέ αναγκαίο να προωθηθεί οΚατασκευαστικός τομέας και οι επαγγελματικές τουευκαιρίες μεταξύ των νέων, των γυναικών και τωνεργαζομένων από τομείς που έχουν καταργηθείσταδιακά.

ΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

podvodným praktikám. Η ΕΕ θα πρέπει νααυξήσει τις επενδύσεις στην αρχική και διαβίου μάθηση, καθώς και στα προγράμματαμαθητείας, συμπεριλαμβανομένων τωνχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει νασυμβάλλει στην προώθηση τηςελκυστικότητας του Κατασκευαστικού τομέα,ιδίως μέσω της υποστήριξης εκστρατειώνεπικοινωνίας και ευαισθητοποίησης.

Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει και ναστηρίξει τη συνεργασία με και μεταξύ όλωντων ενδιαφερόμενων φορέων (π.χ. Εταιρείες,Κέντρα Κατάρτισης, Κλαδικές Οργανώσεις,αρμόδιες Αρχές) προκειμένου να παρέχειτακτικές ενημερώσεις σχετικά με ταπρογράμματα κατάρτισης που σχετίζονται μετις εξελισσόμενες ανάγκες της πράσινης καιψηφιακής μετάβασης.

Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει και ναστηρίξει εργαλεία και πρωτοβουλίες για τηνενίσχυση της αμοιβαίας αναγνώρισης τωνπροσόντων, χωρίς να μειώνονται τα εθνικάπρότυπα, προκειμένου να διευκολυνθεί ηδιασυνοριακή κινητικότητα των υπηρεσιών,των φοιτητών και των εργαζομένων στηνεσωτερική αγορά.

Η ΕΕ θα πρέπει να διευκολύνει τηνπρόσβαση των υπηκόων τρίτων χωρών στηνΕΕ, να βοηθήσει τα κράτη μέλη ναδημιουργήσουν ασφαλείς οδούς εισόδου γιατους εν λόγω εργαζομένους και νακαταπολεμήσει τις καταχρηστικές και δόλιεςπρακτικές.